وهاب عزیزی: جریان های سیاسی مفاهیم ملی را مصادره می کنند

دبیرکل جهادگران ایران اسلامی توضیح می دهد که جریان های سیاسی مفهوم وحدت ملی را در وحدت جریان مطبوع خود تعریف نموده و منافع گروه خودشان را مساوی با منافع ملی تعریف و القا می کنند.