آیین نامه اجرایی قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌

شماره‌ : .۵۳۲۸ت ۳۲۸۴۴ن

تاریخ : ۱۳۸۴٫۰۲٫۱۸
وزارت کشور

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۵٫۱٫۶٫۶۱ مورخ۱۳۸۴٫۱٫۳۱ وزارت کشور و به استناد تبصره (۵) ماده واحده قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین‌نامه اجرایی قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای
اسلامی‌”
ماده ۱ ـ پس از ابلاغ مراتب تایید صلاحیت به داوطلب ذی ربط موضوع تبصره (۲) ماده (۵۲) قانونانتخابات مجلس شورای اسلامی‌، داوطلب مذکور حداکثر تا پانزده روز قبل از روز اخذ رای می‌تواند درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را به وزارت کشور و یا مرکز
حوزه انتخابیه‌ای که در آن ثبت نام نموده‌است‌، تسلیم نماید.
ماده ۲ ـ وزارت کشور و یا فرماندار و رییس هیأت اجرایی حوزه انتخابیه ذی ربط موظف است‌درخواست داوطلب را همراه با نسخه ای از مدارک ثبت نام حداکثر ظرف یک روز به حوزه انتخابیه جدید ومورد درخواست ارسال نماید.
ماده ۳ ـ هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه جدید موظف است حداکثر ظرف دو روز پس از دریافت‌درخواست نسبت به رسیدگی به صلاحیت داوطلب براساس تبصره‌های (۲) و (۳) ماده واحده قانون تغییرحوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی اقدام و مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به هیأت‌نظارت استان اعلام نماید.
ماده ۴ ـ هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف دو روز پس از دریافت صورتجلسه رسیدگی به‌صلاحیت داوطلب از هیأت اجرایی با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت نظر خود را در خصوص تایید یا ردصلاحیت داوطلب طی صورت جلسه‌ای به هیأت اجرایی اعلا م
نماید. هیأت مرکزی نظارت هم زمان نظر خود را به شورای نگهبان نیز اعلام خواهد کرد.
ماده ۵ ـ شورای نگهبان نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلب موضوع تبصره (۱) ماده‌واحده قانون مزبور در مهلتی به وزارت کشور اعلام خواهد کرد تا درصورتی که صلاحیت داوطلبی در مراحل‌قبلی تایید شده است و اکنون رد شده است‌، بتواند براساس
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌درخواست رسیدگی مجدد نماید.
ماده ۶ ـ وزارت کشور موظف است بلافاصله نظر تایید یا رد صلاحیت داوطلب را به حوزه انتخابیه‌جدید ابلاغ نماید.
ماده ۷ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور، داوطلبان مشمول این تبصره می‌توانند حداکثرظرف (۲۴) ساعت پس از دریافت ابلاغ موضوع تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون مزبور درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را به وزارت کشور یا مرکز حوزه انتخابیه تسلیم نمایند.
ماده ۸ ـ موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) برای داوطلبان مشمول تبصره (۱) ماده واحده قانون یادشده نیزاعمال خواهد شد.
ماده ۹ ـ شورای نگهبان نظر نهایی خود را درخصوص تایید یا رد درخواست داوطلب ذی ربط قبل ازانتشار اسامی نامزدها و آغاز تبلیغات انتخاباتی به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۰ـ درصورت رد درخواست تغییر حوزه انتخابیه داوطلب توسط هیأت اجرایی و یا هیأت مرکزی‌نظارت و شورای نگهبان تایید صلاحیت داوطلب برای حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه اولیه به قوتخود باقی است‌.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور