داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: مهدی صیاد شیرازی ۵۱۸۵

 مهدی صیاد شیرازی ۵۱۸۵

لیست جهادگران ایران اسلامی

 مهدی صیاد شیرازی ۵۱۸۵

 مهدی صیاد شیرازی ۵۱۸۵

 مهدی صیاد شیرازی ۵۱۸۵