داوطلب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش: ضرغام صادقی ۴۹۷۵

ضرغام صادقی 4975

لیست جهادگران ایران اسلامی

ضرغام صادقی

ضرغام صادقی 4975

ضرغام صادقی