قاسم رفته است مسیح را برای آمدن حضرت مهدی(عج)خبر کند

 

حمید زینتی شعاع:

 

قاسم سلیمانی را پنج سال دیر کشتند
وقتی که نگین سلیمانی بر تخت قلبها حکومت می کند کشتنش یک پیروزی نبود
حتی یک شکست هم نبود
یک فاجعه بود برای دستگاه امنیتی ابلیس بزرگ…

بزرگ را وقتی می کشند که بزرگ نشده است وقتی بزرگ شد باید بزرگی اش را کشت نه خودش را.و قاسم سلیمانی هم بزرگ شد و هم بزرگی شد…

دیگر برای کشتن قاسم دیر بود
بی جهت نبود که دیگر قاسم «جوشن» نمی خواند، بلکه دشت به دشت و کوه به کوه و فرودگاه به فرودگاه دنبال «پرواز» بود:
دیگر شهادت آرزویش نبود.نیازش شده بود.نه این که شوق شهادت، شکیبش را شکسته باشد رفتنش ماندگارتر از ماندنش بود.با برکت تر…

تکه تکه وجود عاشق قاسم
شاخه های درخت کریسمس را هم چراغانی کرده است

درحقیقت قاسم را تکثیر کردند
قاسم بزرگتر از آن بود که به دست حقیری چون آمریکا کشته شود
و آمریکا کوچکتر از آن است که در خون سلیمانی غرق نشود

قاسم قاتل داعش آمریکایی بود
اگر سلیمانی نبود، دختران اروپایی و غیره بردگان داعش بودند
پس قاسم برادر همه دختران است
قاسم پدر شهید همه کودکان است

آمریکا قاسم را نکشت، زنده تر کرد
قاسم رفته است مسیح را برای آمدن حضرت مهدی(عج)خبر کند؛

 

حمید زینتی