دبیرکل جهادگران: در جنگ اراده ها ایران پیروز است

جبهه جهادگران ایران اسلامی

وهاب عزیزی گفت: شیپورهای رسانه ای و ماشین تبلیغاتی آمریکا کشورهای جهان را چنان مرعوب خود ساخته بودند که هیچ کشوری توان آن را در خود نمی دید که حتی مقابله با آمریکا را در ذهن خود تصور کند. اما اراده حاکم بر نظام جمهوری اسلامی با اتکا به وعده پیروزی الهی اولین ضربه را به محور شرارت وارد آورد.