راهکارهای توسعه اقتصادی کشور _ جهادگران

جهادگران ایران اسلامی

 

دکتر بهنام ملکی اقتصاد دان و معاون اسبق رئیس جمهور در امور نخبگان با حضور در دفتر جبهه جهادگران ایران اسلامی ضمن دیدار با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی به تشریح راهکارهای برون رفت از وضعیت رکود اقتصادی ایران پرداخت.