کاندید نمایندگی مجلس یازدهم: ناصر ابراهیمی کد انتخاباتی ۱۱۶۱

ناصر ابراهیمی فرزند غلامعلی متولد ۱۳۶۴ محل تولد الیگودرز کد انتخاباتی ۱۱۶۱

 

تحصیلات:

– کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

– کارشناسی مدیریت صنعتی

عضویت در انجمن های حرفه ای و سوابق شغلی:

۱ -دبیر فرهنگی آموزش و پرورش

۲ -مسئول دفتر کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردي به مدت ۷ سال

۳ -مدیر گروه رشته مدیریت در دانشگاه علمی کاربردي به مدت ۷ سال

۴ -مشاور کمیته هاي اشتغال، برنامه ریزي، اجتماعی و ورزشی به مدت ۲ سال

۵ -استاد نمونه استانی

۶ -مقام اول نشر ادبی در استان لرستان

۷ -عضو بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان به مدت ۷ سال

۸ -مدرس دانشگاههاي پیام نور، علمی کاربردي و آزاد اسلامی به مدت ۷ سال

۹ -عضو باشگاه پژوهشگران جوان

۱۰ -عضو پارك علم و فناوري– مرکز رشد واحدهاي فناور

مولف کتب و چاپ انواع مقالات علمی و تخصصی در زمینه های مدیریت، اقتصاد در مجلات معتبر داخلی و خارجی

ویژگیها و شایستگی های خاص (فردی و کاری):

  • انجام بهینه وظایف کاري و شغلی در کارهاي فردي و گروهی.
  • برقراري ارتباط با افراد از فرهنگ ها و موقعیت هاي اجتماعی مختلف.
  • یادگیري سریع و موثر مطالب و داراي انگیزه در ارتقاي دانش حرفه اي.
  • انجام بهینه وظایف کاري و شغلی در کارهاي فردي و گروهی.
  • برنامه ریزي، سازماندهی و انجام وظایف شغلی.

 

۱۱۶۱ ناصر ابراهيمی