وهاب عزیزی: ۹ دی پایان خیال پردازی اتاق های توطئه علیه ایران بود

دبیرکل جهادگران اعلام کرد در ۹ دی با شعار لبیک یا خامنه ای و ما همه باهم هستیم؛ راه نفوذ بستیم می آئیم. 

 

بیانیه جبهه جهادگران ایران اسلامی: ۹ دی؛ اوج بلوغ دینی، سیاسی و اجتماعی ملت ایران