وهاب عزیزی: حمله ایران به آمریکا دقیق، حساب شده و بازدارنده بود

در سوگ سردار دلها

دبیرکل جهادگران گفت: ما همه خواستار انتقام از آمریکا هستیم ولی این انتقام بایستی هوشمندانه و با

تدبیر فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری باشد.