باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛ ۱۵ اقدام رهبر انقلاب برای مقابله با کرونا

 

با توجه به گذشت ۶ ماه از شیوع ویروس کرونا، رهبر معظم انقلاب اقداماتی مهم و راه‌گشایی انجام دادند.

 

به گزارش پایگاه خبری جهادگران نیوز و به نقل از خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود ۶ ماه از ورود ویروس کرونا به کشور می‌گذرد، ویروسی که شاید ظاهرش بسیار کوچک باشد، اما در واقع باطن آن مملو از آسیب و چموشی است، البته در این مدت اکثر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی تمام هم و غم خود را برای مقابله با این ویروس به کار گرفته‌اند، همچنین رهبر معظم انقلاب خود را در کنار مردم و مسئولان قرار دادند و در دیدار‌های خود با مسئولان ذیربط تاکیدات فراوانی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشتند.

ایشان علاوه بر توصیه‌های کرونایی، اقداماتی را به تنهایی در طول این مدت انجام دادند، اقداماتی اساسی که توانسته آرامش خاطری برای مردم به همراه داشته باشد.

قدردانی از زحمات جامعه پزشکی
۹ اسفند سال ۹۸، دقیقا همان روز‌های شروع ویروس کرونا بود که رهبر انقلاب جلسـه‌ای بـا حضـور رئیـس فرهنگسـتان علـوم پزشـکی برگزار کردند، ایشان ضمن تشـکر و قدردانی از زحمات جامعـه پزشـکی در این پیـام تصویری – کـه در محـل اتـاق کارشـان ضبـط شـده بـود، بیان کردند که «مـن برنامـه امـروز را فقـط ترتیـب دادم بـرای همین کـه ایـن تشـکر را کنـم. کارتان بسـیار بـا ارزش اسـت. هـم ارزش جامعـه پزشـکی و پرسـتاری را در جامعه بـالا می‌برد کـه برده، هـم مهمتـر از این، ثـواب الهی اسـت کـه خـدای متعـال قطعا به شـما اجـر خواهد داد.»

دستور به همه دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری
حدود ۴ روز بعد (۱۳ اسفند سال ۹۸) حضرت آیت الله خامنه‌ای بــه تمام نهادهـای زیرمجموعـه خود بـرای همـکاری و کمـک بـه وزارت بهداشــت و مســئولان مرتبــط، بــرای حــل ســریعتر موضــوع و خدمـت بهتـر بـه مـردم دستور دادند و فرمودند که «از همـه دسـتگاه‌هایی کـه مرتبـط بـا دفتـر مـا هسـتند خواسـته‌ایم کـه آنهـا هـم در ایـن زمینـه همـه‌ی امکاناتشـان را در اختیـار مــردم قــرار بدهنــد.»

بر اساس این دستور، نهادهایــی همچــون ســتاد اجرایـی فرمـان امـام، بنیـاد مسـتضعفان، کمیتـه امـداد امـام خمینـی و آسـتان قـدس رضـوی مأمـور شـدند تـا امکانـات خـود را بـرای حـل مشـکل ویروس کرونا بـه میدان بیاورنـد.

صحبت با مردم در روز درختکاری
یکی از تصمیمات معظم له در این دوران، حــذف نکــردن برنامــه روز درختکاری به منظور بزرگ نشان ندادن بیش از حد ماجرا بود؛ ایشــان در عیــن حال نکات بهداشتی لازم در این برنامه را نیز به طور کامل رعایت کردند؛ مثلا از دستکش استفاده کردند و فاصله با اطرافیــان حاضر در برنامه رعایت شده بود. رهبر انقلاب در روز درختکاری (۱۵ اسفند سال ۹۸) به نکاتی همچون توصیه به همــه‌ی مــردم بــرای تخطی نکــردن از توصیه‌های مســئولان، توجه به خدا و عامل معنویت به عنوان حلال مشکلات، توصیه‌ی معنــوی خواندن دعــای هفتــم صحیفه سجادیه و تقدیر از اقدامات خودجوش مردمی اشاره کردند.

مدافعان سلامت، شهید خدمت
کمتر از بیست روز از شــروع ویروس کرونــا در کشور نگذشته بود که رهبر انقلاب در پاســخ به نامه سعید نمکی وزیر بهداشــت مبنی بر شــهید خدمت محسوب شدن اعضای جامعه پزشکی که در راه مبارزه با این بیماری جانشان را فدا کرده بودند، موافقت کردند؛ در ادامه هم وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر انقلاب برای موافقت با این پیشنهاد تشکر و قدردانی کرد و آن را افتخاری برای جامعه بهداشــت و درمان کشور دانست.

تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا (ع)
یکـی دیگر از اقدامـات مهم و اساسی رهبـرمعظم انقلاب دسـتوری بود که بـه سـتاد کل نیرو‌های مسـلح در ۲۲ اسـفندماه سال ۹۸ برای تشـکیل قـرارگاه مرکـزی به منظـور هدایـت و هم افزایی همـه امکانـات نیروهـای مسـلح بـرای مقابلـه با بیمـاری کرونا فراگیـر صادر کردنـد.

آماده سـازی نقاهتگاه و بیمارسـتان صحرایی ارتـش در محل نمایشـگاه بین المللـی تهـران ظـرف ۴۸ سـاعت، سـازماندهی ۵ هـزار پزشـکیار و بهیـار در نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران، تقویـت بیمارسـتان‌های سـیار در شـهر‌های مختلـف کشـور توسـط ارتـش و سـپاه و برنامه ریزی بـرای احـداث تعداد بیشـتر بیمارسـتان صحرایـی، و اجـرای برنامه هـای پاکسـازی و ضدعفونـی اماکـن مختلف شـهر‌ها تنها بخشـی از اقدامـات انجام شـده در نیرو‌های مسـلح کشـور در قالب همین سـتاد بوده کـه تحسـین بسـیاری از ناظـران بین المللی را نیز برانگیخت.

حمایت از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا
یکی از نکاتی که رهبر انقلاب در روزهای اول شیوع ویروس کرونا بر آن تاکید داشتند، حمایت از اجرای مصوبات و رعایت مقرراتی بود که مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه تعیین کرده اند. ایشان در ۱۳ اسفند در برنامه درختکاری فرمودند:« توصیه‌ی اول این است که ما کاملا رعایت مقرراتی را که مسئولین برای ما مشــخص می کنند، برای خودمان فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم.»

موافقت رهبری با مرخصی و عفو زندانیان
چند روز به عید نوروز باقی نمانده بود که رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضائیه، مبنی بر عفو گروه‌های متعددی از زندانیان کشور حتی برخی از زندانیان جرایم امنیتی موافقت نمودند. نتیجه‌ی این فقره از عفو رهبری آزادی بیش از ۱۰ هزار نفر از زندانیان کشــور بود. این اقدام موجب خوشحال و شادمانی بسیاری از خانواده‌های این زندانیان که نگران شیوع احتمالی این بیماری در زندان بودند شد.

اقدامات حرم های مطهر به منظور حفظ سلامت مردم
حفـظ و سلامت جـان مردم بـرای رهبـر انقلاب و نظـام جمهـوری اسلامی بسیار واجد اهمیـت بود، در این راستا حتی رهبـر انقلاب در سـخنرانی نـوروزی خـود دربـاره ی مصلحـت تعطیلـی اماکـن متبرکـه و جلسـات مذهبـی فرمودند که: « در طول تاریخ ما به این شـکل بی سـابقه اسـت کـه همه جـا حتی مثلا حرمـه های مطهـر و نمازهـای جمعـه و جماعـت تعطیـل بشـود؛ ایـن بی سـابقه اسـت، ولی خب چاره ای نبوده؛ این جـور مصلحـت دانسـته اند و ایـن جوری عمـل کرده انـد؛ این هـا را رعایـت بکنند تا ان شـاءالله خـدای متعـال هـر چـه زودتر از سر ملت ایـران و همـه ی سـر ملت های مسـلمان و همه ی بشـریت کم و کوتاه کند».

تقدیر از طرح جامع غربال گری
۹ فروردین امسال، رهبــر انقــلاب اسلامی در پــی ملاحظــه گــزارش وزیــر بهداشت از اقدامات انجام شده توسط دستگاه بهداشت و درمان کشور برای مقابله با کرونا ویروس پنوشتند که: «تدابیر صورت گرفته خوب و ان شاءالله مؤثر اســت. طرح غربال گری کار بزرگی است. بهره گیری از کمک نیرو‌های بسیج و داوطلبان مردمی کمک بزرگی به رهایی کشور از این عارضه‌ی همه گیر خواهد کرد ان شاءالله.»

موافقت با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جهت مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و نهضت خدمت رسانی بیشتر به مردم با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ی ملی موافقت کردند. در ابلاغیه‌ی رئیس جمهور به دســتگاه های ذیربط مقرر شــد که نیازهای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از ایــن منبع تامین و حتی الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت های دانش بنیان اقدام شود.

تقدیر از نیروهای داوطلب جهادی و مردمی
رهبر انقلاب در بیانات تلویزیونی به مناسبت عید نیمه شعبان علاوه بر تقدیر از زحمات و فداکاری های جامعه بهداشت و درمان کشور از تلاش و مجاهدت نیروهای داوطلب مردمی تقدیر کردند و از برخی از گروه ها هم اسم بردند: از طرح «هر محله یک قربانی» در سبزوار گرفته، تا بانوان یزدی که خانه های خودشان را به کارگاه ماسک دوزی تبدیل کردند، تا طلاب خوزستانی که داخل خانه های مردم را هم ضدعفونی کردند تا صاحبان املاک شیرازی که اجاره ها را بخشیدند، تا رئیس حوزه علمیه تبریز که خودش وارد میدان شده و تا نامزد رأی نیاورده در انتخابات مجلس که ستاد انتخاباتی اش را مرکزی برای فعالیت های مردمی قرار داده و…!

آغاز مرحله دوم پویش ایران همدل
پیرو بیانات رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر شکل‌گیری «نهضت تعاون و احسان» و تداوم رزمایش همدلی و نهضت کمک مؤمنانه در کشور به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم در پی شیوع ویروس کرونا، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از امروز، ۱۷ مرداد ماه، مرحله‌ی دوم پویش «ایران همدل» را در سراسر کشور آغار میکند.

همچنین در مرحله‌ی دوم این پویش، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صداوسیمای‌ جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی، جمعیت امام رضایی‌ها، بنیاد مادر مهربان و سایر گروه‌های جهادی شرکت می‌کنند.

عید قربان؛ موافقت رهبر با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و سی و پنج تن (۲۱۳۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

لوح روایت همدلی مردم ایران از دیروز تا امروز؛ بچه‌های ایران
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۲ تیر امسال با اشاره به گسترش مجدد کرونا، از تمام کسانی که میتوانند در زمینه قطع کردن زنجیره‌ی سرایت کرونا فعال باشند، چه مسئولان اجرایی کشور، چه آحاد مردم خواستند تا در این زمینه فعالیّت کنند و فرمودند که «در این قضایای کرونا به طبقاتی واقعاً ضربه خورد از لحاظ زندگی و معیشت. آن خدمت مؤمنانه‌ای که در آستانه‌ِی ماه رمضان همه در او شرکت کردند، امروز هم معتقدم که این نهضت تعاون و احسان را مجدّداً مردم عزیز ما شروع کنند؛ البتّه قطع نشده لکن خب لازم است یک مقداری رشد و توسعه پیدا کند و بار دیگر فضای کشور را طراوت بدهید.»

برگزاری عزاداری‌های محرم در شرایط کرونایی
رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری‌ عزاداری‌های محرم در شرایط کرونا بیان کردند که «معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌گویند».

ایشان در ادامه فرمودند که «بنده خودم شخصا هرچه را آنها بگویند عمل خواهم کرد و توصیه من به آقایان مداحان و منبری این است که هرکاری می کنید ببینید ستاد ملی مبارزه با کرونا چه ضابطه‌ای را معین می‌کند، همان را عمل کنید».

انتهای پیام /