درخشید و محمد شد

شعری زیبا و دلنشین در وصف حضرت رسول (ص)
شاعر؛ آیت الله عباسعلی اختری

فروغ کامل ایزد، درخشید و محمد شد
بنای هست را خالق، چنان دید و محمد شد
احد چون خواست بنماید، جمال فیض عالم را
گل سر شاخ، احمد را پسندید و محمد شد
چه در شکل و چه در معنا، جهان افزوده و افزون
همه اسرار و حکمت را به هم چید و محمد شد
نشان خلق معبود و عیار هر چه بایدها
بهین الگوی برترها، بسنجید و محمد شد
رسوم بندگی حق، به اتقان و بری از شک
گزیده از گزینش ها، به تحمید محمد شد
نماد رافت رحمان، و خشم یار بر دونان
همه آداب و آموزه، به تمهید محمد شد
رسول رب عالم ها، امین ذات بی همتا
نجیب و صفوه پاکان، به تمجید محمد شد
گواه و ناظر امت، به هر قومی پیمبرها
گواه جمله آنان، به تایید محمد شد
چو او ختم رسالت بد، امامت ختم در عالم
به نور چشم او مهدی، به توحید محمد شد